Profesionální korektura a editace vědeckých dokumentů pro výzkumníky a vědce ve všech vědeckých oblastech, včetně lékařských, biologických a fyzikálních věd, jsou další ze služeb poskytovaných společností Proof-Reading-Service.com. Zjistěte více o tom, jak zaslat Váš vědecký dokument k editaci a korektuře.

Lékařské dokumenty
Příprava lékařského dokumentu k odeslání do časopisu, kde bude tento hodnocen, případně k získání kreditů na univerzitě vyžaduje značného množstí času a tvrdé práce a většinou také finančních investic. Veškerá snaha může být marná, pokud není postupováno dle směrnic, případně pokud gramatické, pravopisné či interpunkční chyby kompromitují jinak perfektní obsah Vašeho výzkumu. Naše profesionální korektura a editace lékařských dokumentů pomůže eliminovat tyto problémy a zajistit úspěšnou publikaci či skvělé známky.

Biologické dokumenty
Biologické dokumenty jsou většinou způsobem, jak sdílet s odbornou veřejností nový výzkum či obdržet kredity při studiu, avšak oba tyto cíle mohou být zmařeny, pokud není dokument upraven dle směrnic poskynutých časopisy či dle instrukcí univerzit, případně pokud je dokument odevzdán s gramatickými a pravopisnými chybami, či chybami v interpunkci. Opravování těchto chyb je přestě to, na co se náš korektor specializuje. Naše služba profesionální korektury a editace textu Vám dodá více důvěry v dokument, který odevzdáváte.

Fyzikální dokumenty
Autoři fyzikálních dokumentů věnují spoustu času a myšlenek tomu, aby dosáhli skvělého obsahu jejich výzkumu. Nalézt proto čas pro pečlivou korekturu textu může být náročné. Nicméně opomenutí upravit dokument dle poskytnutých směrnic a instrukcí či odevzdání dokumentu s gramatickými či pravopisnými chybami a chybami v interpunkci, může vést k odmítnutí dokumentu či špatnému hodnocení. Odešlete svůj dokument našemu profesionálnímu korektorovi či editorovi, aby Vám pomohl vyřešit tyto problémy.

Zaslání Vašeho vědeckého dokumentu naší společnosti předtím, než jej budete odesílat k publikaci, pomůže zvýšit šance na vážné posouzení textu šéfredaktory a oponentními kritiky a tím také šance na přijetí textu k publikaci. Na druhé straně, pokud byl Váš akademický či vědecký dokument již jednou zamítnut nakladatelem z důvodu chyb ve formátování či jazyce, nebo nakladatel žádá přepracovat text a obsah dokumentu předtím, než může být Váš dokument přijat k publikaci, volba korektury textu naší společností nabízí skvělé řešení. Pokud nám zašlete Váš dokument, nezapomeňte připojit také internetový odkaz na citační normy a požadavky nakladatele k publikaci dokumentu. Jedině tak můžeme zajistit, že text po korektuře splňuje všechny požadavky. Jakákoli užitečná kritika, kterou jste již od nakladatele obdrželi, může být zaslána spolu s Vaším dokumentem, stejně tak jako Vaše poznámky o určitých aspektech či částech dokumentu, které Vás trápí. Korektura a editace vědeckého dokumentu naší společností Vám dodá více důvěry v dokument, který odesíláte k publikaci.

Akademici či vědci, kteří nejsou rodilí mluvčí anglického jazyka, nicméně chtějí či musejí publikovat své akademické a vědecké výzkumy v anglickém jazyce, tvoří velkou část naší klientely. Naši korektoři vědeckých dokumentů mohou pomoci takovým autorům sdělit to, co potřebují, jasně a s takovou přesností, jako by angličtina byla jejich rodným jazykem. Korektura a editace vědeckých dokumentů, kterou nabízíme, je extrémně užitečná také pro rodilé mluvčí angličtiny, kteří by rádi využili profesionálně trénovaného páru očí a tím zajistili, že vědecká práce, kterou se chystají odeslat k publikaci, neobsahuje žádné chyby, text je konsistentní a celkově doveden k dokonalosti.

Pečlivé vědecké editování a korektura textu jsou naprosto zásadní při přípravě vědeckých dokumentů k publikaci v odborných časopisech a knihách. Každý autor musí samozřejmě sám zkontrolovat a opravit svoji vlastní písemnost. Skvělým nápadem je také požádat své kolegy či mentory, aby si práci přečetli a případně poskytli konstruktivní kritiku. Nicméně náhrada za práci profesionálního korektora, který se specializuje na psaní vědeckých dokumentů, neexistuje. Pokud zašlete svůj vědecký dokument ke korektuře či editaci naší společnosti, můžeme Vás ujistit, že vysoce vzdělaný rodilý mluvčí anglického jazyka, který je obeznámen s akademickým oborem Vašeho dokumentu, provede korekturu Vaší práce s maximálním důrazem na detail, opravu gramatických, interpunkčních či pravopisných chyb a zajistí, že text splňuje požadavky na strukturu, formátování či citace.
Jak to funguje
Vědecké dokumenty, ať již dlouhé či krátké, často obsahují velké množství detailních a specializovaných informací. Přesný popis komplikovaných metod a výsledků, číselných a dalších údajů, specifická terminologie a nejrůznější zkratky jsou standardem ve vědeckých knihách, článcích, esejích, dizertačních pracech, laboratorních zprávách, návrzích na granty a semestrálních pracech. Pro zaznamenání a informování o vědeckých informacích tohoto druhu je naprostou nezbytností přesnost a konsistence textu. Z toho důvodu musí být speciální pozornost věnována nejen tvorbě vědeckého výzkumu, ale také důkladné a přesné korektuře textu.

Zajištění toho, že všechny detaily jsou správně uvedeny, není jedinou výzvou, které vědci čelí při tvorbě svých výzkumů. Vědecké dokumenty musí splňovat odborné standardy stejně jako všechny úspěšné akademické písemnosti. Použitý jazyk musí být jasný a správný, bez gramatických či pravopisných chyb či chyb v interpunkci, a jak formátování, tak styl psaní, musí být vhodný pro ten který dokument a použit konzistentně napříč celým textem. Nesprávné či nekonzistentní použití výše uvedeného může zmást či dezinformovat čtenáře. Může být ohromně obtížné psát perfektním jazykem, zejména když je pracováno s tolika vzájemně propojenými materiály, a to hlavně když píšete text v jazyce, který není Vaším rodným jazykem. Může být neuvěřitelně obtížné odhalit malé chyby ve formátování a odkazech mezi velkým množstvím dat sesbíraných v mnoha vědeckých knihách a článcích, paradoxně zejména v situaci, když materiál znáte velmi dobře. Všichni nakladatelé a instruktoři budou vyžadovat dobře napsané dokumenty a spousta z nich poskytne konkrétní směrnice a instrukce pro autory, dle kterých musí být postupováno s přesností a v celém textu. Text, který je nesprávný či nejasný a formátování a styl, který je nevhodný a inkosistentní, znamená riziko, že bude dokument odmítnut nakladateli, či bude ohodnocen nízkou známkou od oponenta. To i za situace, kdy výzkum a obsah dokumentu jsou jinak naprosto perfektní a průlomové.

Sdílení textu s Vašimi kolegy či mentory předtím, než jej odešlete k publikaci či hodnocení, může být extrémně přínosné, zejména pokud jejich specializace přesahuje tu Vaši, nicméně profesionální editace a korektura textu je nanhraditelná. Editoři vědeckých dokumentů ve společnosti Proof-Reading-Services.com, jsou vysoce vzdělanými rodilými mluvčími anglického jazyka. Jsou držiteli vysokoškolských titulů, spousta z nich doktorských, v široké škále disciplín a oblastí a někteří z nich se specializují přímo na editaci a korekturu vědeckých dokumentů. Mohou zkontrolovat a opravit Vaši gramatiku, interpunkci, pravopis, stejně tak formátování a styl psaní odkazů, zkratek a dalších prvků Vašeho dokumentu. Vzhledem k tomu, že naši korektoři jsou vědci a pečliví kritičtí čtenáři, jsou schopni zpozorovat chyby v datech a upozornit na oblasti, kde popis metod a výsledků není tak jasný a přesný, jak by mohl být. Jsou také zkušení v hodnocení efektivnosti tabulek či vzorců, které často hrají důležitou roli ve sdělení detailů vědeckého výzkumu.

Obrovské množství výzkumu a analýz je investováno do každého paragrafu vědeckého dokumentu a právě na tom může z velké části záviset úspěch Vaší práce. Publikace ve vážených odborných časopisech je základem v úspěšném pracovním životě a případném povýšení. Je také důležité, že publikované články někdo ve skutečnosti čte, případně cituje ve svých pracech. To se stává více pravděpodobným, pokud je titul a abstrakt dokumentu dobře napsaný. Granty a další možnosti financování jsou často benefitem takové úspěšné publikace a velkého množství citování dokumentu. Vyžadovány jsou také působivé a informativní nabídky, které musí být taktéž řádně editovány. Přesné a efektivní psaní a formátování může značně vylepšit známky pro studenty za semestrální práce. Riziko, že excelentní výzkum nedosáhne odborných standardů, může být eliminiváno pečlivou korekturou a editací textu.Členové týmu společnosti Proof-Reading-Services.com rádi provedou korekturu a editaci všech druhů akademických dokumentů a velice rádi pomohou toto riziko zmenšit, aby nic nebránilo tomu sklidit úspěch za Váš výzkum a psaní.