Proof-Reading-Service.com nabízí profesionální služby editace a korektury pro profesory, výzkumné pracovníky a vědce napříč všemi obory a specializacemi. Zjistěte více o tom, jak odeslat Váš biologický dokument k editaci a korektuře naší společností.

Výzkumní pracovníci, instruktoři a studenti pracující v biologických vědách tvoří písemnosti nerůznějších druhů pro rozličné účely, ale perfektní styl psaní a formátování jsou základem v odborném úspěchu každého z nich. Ať již připravujete vědecký článek pro publikaci v odborném časopise, laboratorní zprávu, která musí splňovat požadavky univerzitního předmětu či návrh na grant či jiné financování, tým korektorů a editorů společnosti Proof-Reading-Service.com Vám může pomoci vylepšit a zdokonalit Váš styl psaní, čímž se výrazně zvýší důvěra ve Vaši práci a šance, že dokument bude mít pozitivní dopad na zamýšlené publikum.

Vědecké dokumenty, ať již dlouhé či krátké, často obsahují velké množství detailních a specializovaných informací. Přesný popis komplikovaných metod a výsledků, číselných a dalších údajů, specifická terminologie a nejrůznější zkratky jsou standardem ve vědeckých knihách, článcích, esejích, dizertačních pracech, laboratorních zprávách, návrzích na granty a semestrálních pracech. Pro zaznamenání a informování o vědeckých informacích tohoto druhu je naprostou nezbytností přesnost a konsistence textu. Z toho důvodu musí být speciální pozornost věnována nejen tvorbě vědeckého výzkumu, ale také důkladné a přesné korektuře textu. Vědecké dokumenty musí splňovat odborné standardy stejně jako všechny úspěšné akademické písemnosti. Použitý jazyk musí být jasný a správný, bez gramatických či pravopisných chyb či chyb v interpunkci, a jak formátování, tak styl psaní, musí být vhodný pro ten který dokument a použit konzistentně napříč celým textem. Nesprávné či nekonzistentní použití výše uvedeného může zmást či dezinformovat čtenáře. Může být ohromně obtížné psát perfektním jazykem, zejména když je pracováno s tolika vzájemně propojenými materiály, a to hlavně když píšete text v jazyce, který není Vaším rodným jazykem. Může být neuvěřitelně obtížné odhalit malé chyby ve formátování a odkazech mezi velkým množstvím dat sesbíraných v mnoha vědeckých knihách a článcích.

To znamená, že každý autor musí provést velmi pečlivou korekturu svého dokumentu, případně požádat kolegy či mentory, aby práci přečetli a nabídli konstruktivní kritiku. I pokud budete ochotni a schopni udělat obojí, profesionální korektor, který se specializuje na biologické dokumenty má hodně co nabídnout. Pokud odešlete svoji písemnost naší společnosti, můžete si být jisti, že vysoce vzdělaný rodilý mluvčí anglického jazyka, který je obeznámen s akademickou oblastí Vašeho dokumentu provede korekturu textu s důrazem na detail, zachytí chyby v obsahu a terminologii, opraví chyby v gramatice, pravopisu a interpunkci a ujistí se, že jste upravili svůj dokument dle požadovaných směrnic, zatímco jste řadili, formátovali a přidávali odkazy do Vašeho dokumentu.
Jak to funguje
Vědci, kteří nejsou rodilí mluvčí anglického jazyka, nicméně chtějí či musejí publikovat své písemnosti v anglickém jazyce, tvoří velkou část naší klientely. Naši korektoři biologických dokumentů mohou pomoci takovým autorům sdělit to, co potřebují, jasně a s takovou přesností, jako by angličtina byla jejich rodným jazykem. Korektura a editace dokumentů, kterou nabízíme, je extrémně užitečná také pro rodilé mluvčí angličtiny, kteří by rádi využili profesionálně trénovaného páru očí a tím zajistili, že dokument neobsahuje žádné chyby, text je konsistentní a celkově doveden k dokonalosti.

Zaslání Vašeho vědeckého dokumentu naší společnosti předtím, než jej budete odesílat k publikaci, pomůže zvýšit šance na vážné posouzení textu šéfredaktory a oponentními kritiky a tím také šance na přijetí textu k publikaci. Na druhé straně, pokud byl Váš biologický dokument již jednou zamítnut nakladatelem z důvodu chyb ve formátování či jazyce, nebo nakladatel žádá přepracovat text a obsah dokumentu předtím, než může být Váš dokument přijat k publikaci, volba korektury textu naší společností nabízí skvělé řešení. Pokud nám zašlete Váš dokument, nezapomeňte připojit také internetový odkaz na citační normy a požadavky nakladatele k publikaci dokumentu. Jedině tak můžeme zajistit, že text po korektuře splňuje všechny požadavky. Jakákoli užitečná kritika, kterou jste již od nakladatele obdrželi, může být zaslána spolu s Vaším dokumentem, stejně tak jako Vaše poznámky o určitých aspektech či částech dokumentu, které Vás trápí. Tyto informace pomohou našemu korektorovi soustředit svoji pozornost požadovaným směrem a tím dosáhnout nejlepších výsledků.