• Professor Elimhan N. Mahmudov, Istanbul Technical University,

  ‘Excellent: the review was certainly done by an expert in the field of mathematical analysis and the comments were very useful. I am sure that without their service it would have been difficult to publish my research with Springer. I will certainly use their service again and recommend them to my colleagues.’

 • Titi Rahmawati,

  ‘Excellent. They kept their promise to produce the result on time and the quality of the paper is as they advertised.’

 • Professor Han-Gon Choi,

  ‘Since I have been using PRS I have been able to publish more research papers. The corrections and comments were made by an expert in the field of pharmacy. Excellent service.’

 • Till Mossakowski,

  ‘Very good: high-quality feedback and direct corrections to the LaTeX sources plus a diff file – unbeatable!’

Více o nás

Společnost Proof-reading-Service.com poskytuje služby profesionální korektury exkluzivně pro profesory, školitele, studenty a obchodníky. Naším cílem je uspokojit vzrůstající poptávku po službách spojených s anglickým jazykem pro akademiky a obchodníky po celém světě. Jsme oddanými poskytovali akademické a vědecké korektury a editace dokumentů pro autory dizertačních prací, diplomových prací, výzkumů, článků pro časopisy, knih, esejí a dalších profesionálních dokumentů, jako jsou návrhy na výzkum v oblasti věd, sociálních věd a humanitních věd.

Naše konkurenčně schopné ceny jsou stanoveny jako fixní sazba za tisíc slov (zjistěte více v sekci Ceny) a naše ceny zůstavají stejné bez ohledu na komplexnost Vaší práce a množství korekcí, které jsou vyžadovány.

Pomohli jsme spoustě akademiků, včetně profesorů a výzkumných pracovníků, provedením korektury jejich práce předtím, než byla přijata k publikaci. Bez korektury textu by práce mnohdy přijata nebyla. Ve spoustě případů nás klienti kontaktují, protože jejich práce byla odmítnuta z důvodu velkého množství chyb v gramatice a pravopisu. V naprosté většině případů byl dokument přijat k publikaci po provedení korektury textu.

Náš oddaný tým korektorů a editorů článků pro časopisy provede opravu Vašich dokumentů a dodá více důvěry v práci, kterou odevzdáváte. Pokud je připravován odborný článek pro publikaci v časopise, musí autor upravit text přesně dle instrukcí pro autory poskytnutých akademickými a vědeckými časopisy, jinak může být písemnost odmítnuta bez dalšího vážného posouzení jejího obsahu. Stejný problém může nastat pokud článek psaný v anglickém jazyce obsahuje příliš mnoho gramatických, pravopisných či interpunkčních chyb. Naši korektoři a editoři akademických a vědeckých dokumentů pomohou zajistit, že se výše uvedené Vašim článkům již nestane. Opraví problémy v jazyce, upraví formátování a odkazy konsistentně dle požadavků časopisu a opraví jednoduché překlepy.

Příprava akademického a vědeckého článku či písemnosti pro publikaci v odborném časopise není jednoduchý proces. Vytvoření poutavého obsahu je pouze jednou z mnoha starostí. Jazyk, v jakém je dokument psán, musí být jasný a správný, aby efektivně sděloval komplexní informace.

Prezentace komplikovaných dat v tabulkách a grafech musí být vizuálně efektivní. Odkazy musí být přesné a upravené ve správném stylu. Stejně tak všechny ostatní aspekty formátování specifikované ve směrnicicích časopisu musí být konsistetně převzaty. Služba pomoci při publikaci dostupná skrze Proof-Reading-Service.com Vám pomůže opravit a vylepšit tyto oblasti Vašeho článku, čímž se výrazně zvýší šance na úspěšnou publikaci.

Editace a korektura vědeckých dokumentů pro výzkumné pracovníky a vědce napříč všemi akademickými oblastmi včetně lékařských, biologických a fyzikálních věd, jsou také poskytovány společností Prof-Reading-Service.com. Vědecké písemnosti musí být přesné a informativní, musí sdělovat komplexní metody a data jasně a konsistentně a ve velkém množství případů musí splňovat také požadavky na specifické formátování a směrnice na úpravu textu (jako jsou instrukce pro autory odborných časopisů). Nejlepší vědecké dokumenty bývají také poutavé, čehož lze dosáhnout pouze pokud jsou velmi dobře napsány. Profesionální editace a korektura vědeckých dokumentů společností Proof-Reading-Service.com Vám pomůže splnit přísné požadavky na vědecké písemnosti a snížit riziko odmítnutí či neúspěchu kontrolou a opravou gramatiky, pravopisu, diakritiky, formátování a mnoha dalších aspektů Vašich dokumentů.

Naše profesionální služby korektury a editace dizertačních prací a bakalářských a magisterských diplomových prací Vám pomůže snížit toto riziko pečlivou kontrolou přesnosti a plynulosti Vaší písemnosti a formátování, opravou chyb tam, kde je to potřeba a navržením možných zlepšení. Roky plánování, výzkumu, diskuzí, psaní a editace jsou investovány do dizertačních či diplomových prací, které jsou běžně požadovány k získání doktorského titulu na univerzitách. Doktorský student riskuje neúspěch po vší tvrdé práci, pokud neupraví text dle směrnice univerzity či fakulty, či pokud práce obsahuje příliš mnoho gramatických, pravopisných a diakritických chyb.

Korektura Vašeho dokumentu je provedena užitím funkce “sledovat změny” v programu Microsoft Word. Toto je standardní funkce nainstalovaná ve většině verzí programu Microsoft Word.

Tato funkce umožňuje jednoduše se pohybovat mezi provedenými změnami a přijmout některé či všechny modifikace navržené naším korektorem. Opravy, návrhy a komentáře jsou zobrazeny v pravém sloupci a lze je jednoduše v dokumentu přijmout.

Provádíme také korekturu LaTex dokumentů. Je vhodné, abyste nám zaslali všechny neobvyklé typy souborů, které jsou použity (například směrnice časopisu, tex či ps soubory). Korektura bude provedena přímo do LaTex souboru. Veškeré změny, které korektor provedl, jsou viditelné v PDF dokumentu. Tento postup zvýrazní jakékoli změny v textu.

Pokryjeme jakékoli akademické oblasti s naší databází korektorů, kteří mají široké odborné znalosti ve velkém rozsahu akademických disciplín. Společnost Proof-Reading-Service.com je velmi vybíravá, když najímá nové korektory. Nezaměstnáváme korektory na anonymní smlouvy. Ve společnosti Proof-Reading-Service.com vybíráme korektory osobně a každý z nich je respektován na poli korektury dokumentů. Všichni naši korektoři jsou rodilí mluvčí anglického jazyka, vzdělaní minimálně na magisterské úrovni (někteří z nich jsou držiteli titulu Ph. D.) s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti výuky na univerzitách.

Kromě ukázky jejich kvalifikací a zkušeností musí všichni naši korektoři projít složitým vstupním testem. Pravidelně monitorujeme práci všech našich korektorů. Výhodou našich služeb narozdíl od ostatních společností na korekturu a editaci textu či prace individuálních korektorů je, že naši korektoři jsou plně osvědčeni a spolehliví. Garantujeme efektivní službu a nabízíme 100% spokojenost. Pokud nejste spokojeni s jakýmkoli aspektem našich služeb, vrátíme Vám peníze či provedeme korekturu Vašeho dokumentu znovu a zdarma.

Informace poskytnuté společnosti Proof-Reading-Service.com jsou drženy v naprostém soukromí. Garantujeme Vám, že nikdy nepředáme Vaše osobní informace, včetně Vašeho jména, třetí straně. Navíc Vás ujišťujeme, že naše IT vybavení obsahuje nejnovější bezpečnostní zařízení a software včetně šifrování.