Proof-Reading-Services.com nabízí profesionální služby editace a korekce dizertačních prací pro studenty napříč všemi akademickými oblastmi. Zjistěte více o tom, jak zaslat Vaši dizertační práci naší společnost ke korektuře a editaci.

Náš tým editorů a korektorů dizertačních prací se skládá z kvalifikovaných a vysoce vzdělaných (všichni držitelé doktorských titulů) osob, kteří jsou rodilí mluvčí anglického jazyka s akademickými a vědeckými zkušenostmi v široké škále disciplín a oblastí. Napsali své vlastní dizertační práce, učili na univerzitách a zkoušeli studenty a také publikovali své vlastní odborné práce. Specializace našich korektorů na psaní pokročilých studentských prací a v mnoha nejrůznějších oblastech na různých univerzitách může být neuvěřitelně přínosná. Naše služby korektury a editace dizertačních prací Vám dodá více důvěry v práci, kterou odevzdáváte.

Roky plánování, výzkumu, diskuzí, psaní a úprav jsou investovány do disertačních prací, jejichž sepsání je vyžadováno k získání doktorského titulu na většině škol. Student riskuje neúspěch, pokud nedodržuje směrnice univerzity či pokud práce obsahuje gramatické, interpunkční nebo pravopisné chyby. Naši profesionální korektoři Vám pomohou eliminovat toto riziko kontrolou Vašeho dokumentu a formátování, opravou chyb a navržením zlepšení.

Úspěšné dokončení studia a obdržení titulu Ph.D. je nejen obrovským intelektuálním úspěchem, ale také krokem směrem kupředu v akademické či vědecké kariéře. K tomu, abyste obdrželi titul, jsou často vyžadovány nejen roky usilovného studia, ale také roky výzkumu. Finanční investice do studia tedy může být značná.Velké množství času a úsilí je obyčejně věnováno plánování, vytváření, sepisování, diskutování, přepisování, korektuře, editování a dolaďování dlouhé práce, která může být přínosem k obecnému vědění. Pro mnoho doktorských kandidátů tato práce bude jejich prvním dlouhým formálním akademickým či vědeckým dokumentem a tedy jejich první možností vytvořit udržitelnou a přesvědčivou argumentaci napříč několika kapitolami textu.

Vše uvedené je dostatečnou výzvou samo o sobě, ale když píšeme práci v anglickém jazyce, je to také o tom zvolit styl jazyka, editační styl a styl formátování. Gramatika, interpunkce či pravopis v dizertační práci musí být správně, aby byl text schopen komunikovat komplexní obsah jasným a sofistikovaným způsobem. Jakékoli směrnice, instrukce či vzory, které jsou poskytnuty univerzitou, fakultou či vedoucím práce, se musí přesně dodržet. Tyto instrukce často obsahují návod na uspořádání textu, či citační techniky, které musí být pečlivě následovány při tvorbě struktury a obsahu dokumentu. I pokud není žádný takový návod poskytnut, v rámci celé práce musí být konsistentně použity efektivní prezentační metody. Ne všichni kandidáti na doktorský titul budou schopni či ochotni provést korekturu a editování takových detailů. Opomenutí takových požadavků a prezentování velkého množství chyb, bez ohledu na to, jak malé a nepodstatné se mohou na první pohled zdát, může vést k neúspěchu při samotném hodnocení práce. To se může stát i kdyby byl samotný výzkum vytvořen a veden správně a výsledky by byly přelomové.

Pomocná vodítka mohou být nalezena v sekci « PhD Success: How To Write a Doctoral Thesis », e-book je dostupný na našich stránkách. Nicméně, služby profesionálního korektora, který se specializuje na akademické či vědecké psaní, by neměly být podceňovány. Korektor zkontroluje a opraví gramatiku, pravopisné chyby a diakritiku, on nebo ona může zajistit, že formátování a způsob jakým je text prezentován splňuje požadavky směrnice, která Vám byla předložena. Pokud nemáte k dispozici žádnou směrnici, korektor Vám pomůže vytvořit efektivní a konzistentní strukturu napříč celou prací. On nebo ona může zkontrolovat zkratky, číslování, citace, bibliografii, tabulky, vzorce a široký rozsah dat, aby se ujistil, že malé chyby nekompromitují přesnost a kvalitu excelentní odborné práce.

Přínos profesionálního korektora nemůže být samozřejmě považován za náhradu zpětné vazby vedoucího Vaší práce a dalších členů hodnotící komise, ale korektor jistě může pomoci vylepšit Vaši práci předtím, než bude odevzdána k obhajobě. Na druhé straně, pokud zjistíte během obhajoby své práce, že je nutné text upravit předtím, než Vám může být udělen titul (jak se často stane, hlavně pokud není student rodilým mluvčím anglického jazyka), naši korektoři mohou pomoci práci doladit. Proto možná přemýšlíte o tom, že využijete služeb profesionálního korektora textu předtím, než práci odevzdáte k finálnímu hodnocení i přesto, že Vám zatím přepsání práce nebylo doporučeno. Váš dokument přece jen není pouze vrcholem Vaší doktorské práce, objeví se také ve Vašem životopise jako první hlavní dokument v perspektivní nové kariéře. Napsat tedy tento dokument bez chyb je zásadní.