Proof-Reading-Service.com nabízí služby korektury a editace pro autory akademických, vědeckých a profesionálních dokumentů. Naši korektoři a editoři jsou vysoce vzdělaní v různých akademických oblastech a vyškolení k práci s dokumenty všech druhů. Zaručujeme, že jakýkoli dokument píšete, máme zkušenosti a odborné znalosti, abychom Vám pomohli vylepšit Vaši gramatiku, pravopis, interpunkci, odkazy a formátování k dokonalosti.

Příklady nejrůznějších druhů akademických a vědeckých dokumentů, které často opravujeme, lze nalézt níže. Pokud mezi nimi dokument, který právě píšete, nemůžete najít, kontaktujte nás. Jsme si jisti, že máme specializovaného korektora, který je připraven Vám pomoci.

Články pro časopisy
Náš oddaný tým korektorů a editorů článků pro časopisy Vám dodá více důvěry ve Váš článek, poté co využijete našich profesionálních služeb. Při psaní článku musí být postupováno pečlivě dle instrukcí pro autory poskytnutých akademickými a vědeckými časopisy, jinak může být Váš dokument odmítnut bez hlubšího posouzení jeho obsahu. Stejný problém může nastat, pokud článek napsaný v anglickém jazyce obsahuje příliš mnoho gramatických, pravopisných a interpunkčních chyb. Naši korektoři a editoři akademických a vědeckých článků pomohou zajistit, aby se výše uvedené nestalo. Odhalí problémy v jazyce, upraví Vaše formátování a citace v souladu s požadavky časopisu a opraví překlepy.

Vědecké dokumenty
Editace vědeckých dokumentů pro výzkumné pracovníky a vědce napříč všemi vědeckými oblastmi včetně lékařských, biologických a fyzikálních věd, jsou další ze služeb poskytovaných společností Proof-Reading-Services.com. Vědecké dokumenty musí být přesné a informativní a vyjadřovat komplexní metody a data jasně a konzistentně. Ve většině případů musí být text upraven přesně dle směrnice (instrukce pro autory článků do vědeckých časopisů). Nejlepší vědecké dokumenty jsou také poutavé, čehož lze dosáhnout jedině pokud je text velmi dobře napsán. Profesionální editoři vědeckých dokumentů ve společnosti Proof-Reading-Services.com Vám mohou pomoci splnit přísné podmínky kladené na vědecké dokumenty a snížit riziko zamítnutí či neúspěchu kontrolou a opravou gramatiky, pravopisu, interpunkce, formátování a mnoha dalších aspektů Vašeho dokumentu.

Dizertační práce
Roky plánování, výzkumu, diskuzí, psaní a editace (a také výuky) jsou investovány do dizertačních prací, jejichž sepsání je obyčejně vyžadováno k udělení doktorského titulu na univerzitách. Doktorský student může riskovat neúspěch po vší tvrdé práci, pokud není dokument upraven dle směrnic univerzity či fakulty, či pokud práce obsahuje příliš mnoho chyb v gramatice, pravopisu či interpunkci. Naši profesionální editoři Vám pomohou eliminovat toto riziko pečlivou kontrolou přesnosti a konsistence Vašeho psaní a formátování, opravou chyb tam, kde je to potřeba a navržením možných zlepšení. Naše služba editace a korektury dizertačních prací Vám dodá více důvěry v práci, kterou odevzdáváte.

Bakalářské a diplomové práce
Psaní bakalářské či magisterské diplomové práce vyžaduje značné množství času, tvrdé práce a výuky. I excelentní práce může zaznamenat neúspěch pokud není postupováno dle instrukcí univerzity na úpravu textu či pokud bakalářská nebo magisterská diplomová práce obsahuje příliš mnoho gramatických, pravopisných a interpunkčních chyb. Abyste se vyhnuli následkům, které odevzdání práce s chybami má, zašlete svoji bakalářskou či magisterskou diplomovou práci spolu s citačními normami a pokyny univerzity, které máte k dispozici, naší společnosti na korekturu a editaci dokumentů. Naši korektoři a editoři bakalářských a magisterských diplomových prací rádi dopomohou k Vašemu úspěchu kontrolou a opravou jazyka, formátování, odkazů a dalších prvků Vaší práce. Naše služba korekce a editace textu Vám dodá více důvěry v práci, kterou odevzdáváte.

Příspěvky na akademické konference
Prezentace akademických či vědeckých dokumentů na konferencích je zásadní v odborné kariéře, a revidované verze spousty konferenčních přípěvků jsou nakonec prezentovány ve sbornících z konferencí či adademických a vědeckých časopisech. Pro účely prezentace i publikace příspěvku musí být jazyk jasný a správný a bez gramatických, pravopisných či interpunkčních chyb. Jedině tak bude zajištěn nejvyšší standard odborného vyjadřování. Pokud máte zájem dokument publikovat, musí být splněny všechny požadavky stanovené nakladatelem a zároveň musí být přidány formální poznámky, citace a bibliografie. Služby profesionálních korektorů ve společnosti Proof-Reading-Services.com se v takovém případě ukážou jako neocenitelné.

Akademické a vědecké knihy
Psaní a publikace akademických a vědeckých knih je zdlouhavý a náročný proces, při kterém úspěch závisí nejen na řádném výzkumu a přelomových objevech, ale také na přesných a důkladných údajích a odkazech, efektivním a konzistentním formátování a správné gramatice, pravopisu a interpunkci. Pokud nejsou nezbytné aspekty odborného vyjadřování zpozorovány, či nejsou splněny stylistické požadavky nakladatele, editor může tuto knihu odmítnut, či podmínit její přijetí provedením změn. Profesionální korektoři ve společnosti Proof-Reading-Services.com pomohou zajistit úspěch publikace nalezením problémů v jazyce, úpravou formátování a citací a opravou překlepů a dalších chyb ve Vaší knize.

Všechny ostatní dokumenty
Odborníci či obchodníci píší dokumenty nejrůznějších druhů a tým PRS velmi rád provede korekturu a editaci kterýchkoli z nich. Příklady druhů dokumentů pro které klienti využívají našich služeb korektury a editace zahrnují: knihy a osnovy knih, laboratorní zprávy a shrnutí projektů, návrhy na výzkum a business plány, prezentace a učební materiály, webové stránky, oznámení o konferencích a sympoziích, harmonogramy, recenze a doporučení, žádosti o granty či práci, dopisy a poznámky, životopisy a průvodní dopisy, bibliografie, brožury, plakáty a letáky, dokonce fikci, poezii a kreativní literatura faktu. Naši korektoři a editoři jsou odborníky v nejrůznějších oborech a žánrech. Ať již připravujete jakýkoli text, můžeme zkontrolovat a opravit gramatiku, pravopis, interpunkci a mnoho dalších aspektů Vašeho dokumentu, který touto cestou dosáhne vylepšení, jaké si zaslouží.